Stomačni virusi su jako česti kod male dece. Tegobe obično počinju nekoliko dana nakon što se dete zarazilo i pojavljuju se naglo. Često napada više članova porodice ili više dece predškolske ustanove. Infekcija uglavnom prođe nakon nekoliko dana. Povraćanje uglavnom prestaje nakon 24 sata, ali proliv može da traje sedam dana.

 

Toplotni udar se lako može pomešati sa sunčanicom, pa je neophodno da znate koji su simptomi toplotnog udara, kako da se zaštitite i kako da pomognete ljudima da se oporave od njega.

Za že­ne sta­ri­je od 35 go­di­na, ko­je ima­ju te­ško­ća sa pri­rod­nim za­če­ćem, ne bi tre­ba­lo in­si­sti­ra­ti da pre van­te­le­sne oplod­nje o tro­šku dr­ža­ve ima­ju tri ne­u­spe­šne in­se­me­na­ci­j ...

Ako se titranje kapaka dogodi prilikom obavljanja posla, poželjno je prekinuti rad, žmuriti malo u zamračenoj prostoriji i staviti mlake obloge na oči ...

Ve­li­ki broj lju­di ima na­vi­ku da se tu­ši­ra uju­tru i uve­če, a ku­pa­nje je­di­no pre­ska­ču u slu­ča­ju ve­o­ma hlad­nog vre­me­na. Ose­ćaj sve­ži­ne i či­sto­će ko­ji ima­ju po­sle tu­ši­ra­nja mno­gi ...

U poslednjih sedam godina u KCS operisano 140 bolesnika, a kada intervencija nije moguća napadi se ublažavaju ugradnjom specijalnog aparata. – U EU je na ...

KRUŠEVAC DETALJNIJE
TRSTENIK DETALJNIJE
VARVARIN DETALJNIJE
ALEKSANDROVAC DETALJNIJE
ĆIĆEVAC DETALJNIJE